โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาโท

แผน ก แบบ ก1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

หมวดวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

กำหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่คิดหน่วยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต