อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
ประธานหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน
เลขานุการหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  นาป่า
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี  รุ่งเรืองศิริพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี  รุ่งเรืองศิริพันธ์
กรรมการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศสมัย อรทัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศสมัย อรทัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี  เกรนเจอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
อาจารย์ ดร. นันทิยา เอกอธิคมกิจ
อาจารย์ ดร.นันทิยา เอกอธิคมกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ