รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อย่อ: พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
ชื่อย่อ: M.N.S. (Pediatric Nursing)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

           หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถ เป็นทั้งนักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาการพยาบาลเด็ก สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ ประยุกต์ในการจัดการปัญหาสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนในเด็กทุกช่วงวัย ทั้งในเด็กสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยในทุกระยะการเจ็บป่วยจนถึงระยะท้ายของชีวิตเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลและด้านสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย สร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวในการจัดการดูแลสุขภาพเด็กบนพื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นสากล คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและสิทธิเด็ก เป็นผู้นำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีจริยธรรมเชิงวิชาการ เรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

            การจัดการการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ให้ผู้เรียนมีการชี้นำ กำกับการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มุ่งมั่นในผลสำเร็จการเรียนรู้ตลอดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยจัดให้ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการในสถานการณ์จริงแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน หรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และโดยการทำวิจัยหรือการทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาลเด็กทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแลเด็กทุกวัยทั้งที่สุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วยทุกระยะ
จนถึงการดูแลระยะท้ายของชีวิต         

3. สร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรมทางการพยาบาล และโครงการพัฒนาคุณภาพ ด้วยกระบวนการศึกษาและวิจัยในกลุ่มเด็กทั้งที่มีสุขภาพดี
ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วยและครอบครัว

4. มีความเป็นผู้นำและสมาชิกทีมที่ดี ทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมทั้งในวงวิชาการวิชาชีพ
และสังคม 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการพยาบาลเด็ก
2. พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก
3. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็ก