โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ปรากฏดังนี้

1. แผน ก แบบ ก1

หมวดวิชา หน่วยกิต
1. วิทยานิพนธ์ 36 
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 

2. แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชา หน่วยกิต
1. วิชาแกน 9
2. วิชาบังคับ 12
3. วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 3 
4. วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36