คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือการพยาบาลชั้น 1

4. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล  หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 ปี

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอย่างน้อย 4 เดือน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

6. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยโดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าโครงการหรือมีผลงานวิจัย ทางด้านสุขภาพที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่อง

7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

8. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 2, 5 และข้อ 7 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือการพยาบาลชั้น 1

4. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

6. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 2 และข้อ 5 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย