แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษา หลักสูตรภาคปกติ

 

ภาคการศึกษาที่ 1 

1. แผน ก แบบ ก1 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 798 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0)
รวม 9 หน่วยกิต
       
2 รมพย 798 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0)
       
รวม 9 หน่วยกิต
 

2. แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2 (1-2-3)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2 (2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2 (2-0-4)
  รมพด 520 วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก 2 (2-0-4)
  รมพด 521 การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก 3 (3-0-6)
รวม 11 หน่วยกิต
       
2 N/A วิชาเลือก 3 (3-0-6)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6 (0-18-0)
       
รวม 9 หน่วยกิต
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

1. แผน ก แบบ ก1 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 798 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0)
รวม 9 หน่วยกิต
       
2 รมพย 798 วิทยานิพนธ์ 9 (0-27-0)
       
รวม 9 หน่วยกิต
 

2. แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
  รมพด 522 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง          3 (0-9-3)
  รมพด 523 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง        3 (0-9-3)
  **รมพด 501 สัมมนาการพยาบาลเด็ก 1 (1-0-2)
รวม 10 หน่วยกิต
       
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6 (0-18-0)
       
รวม 9 หน่วยกิต