You are here

แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษาปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
  รมพด 520 วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก 3(3-0-6)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
  รมพด 517 การส่งเสริมสุขภาพและ การจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก 3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 วิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)
  รมพด 516 การประเมินสุขภาพทารก แรกเกิดและเด็ก 1 (1-0-2)
  รมพด 518 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก สุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง 3 (0-9-6)
  รมพด 519 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง 3 (0-9-6)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 2 (0-6-0)
รวม 12 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 9 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 4(0-12-0)
รวม 4 หน่วยกิต