อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเด็ก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัลย์ สิงห์สาย
ผศ.ดร. ลาวัลย์ สิงห์สาย
ประธานหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน
เลขานุการหลักสูตร
ผศ.ดร. จิราภรณ์ ปั้นอยู่
ผศ.ดร. จิราภรณ์ ปั้นอยู่
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิศสมัย อรทัย
รองศาสตราจารย์ ดร. พิศสมัย อรทัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา มั่นคง
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา มั่นคง
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำปี เกรนเจอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำปี เกรนเจอร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิราภรณ์ จันทร์ดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิราภรณ์ จันทร์ดา
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ ลีลาจรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ ลีลาจรัส
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ แสงอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ แสงอ่อน
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
อาจารย์ ดร. จงใจ จงอร่ามเรือง
อาจารย์ ดร. จงใจ จงอร่ามเรือง
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
อาจารย์ ดร. นิภาพร บุตรสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาพร บุตรสิงห์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนฤดี โชคประจักษ์ชัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนฤดี โชคประจักษ์ชัด
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ สิงห์สาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ สิงห์สาย
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
ศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ