รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต 
         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการทดลอง/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
*รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
*รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
* รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตใน แผน ก แบบ ก1
 

2. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการทดลอง/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
**รมพด 501 สัมมนาการพยาบาลเด็ก  1 (1-0-2)
RAPN 501 Seminar in Pediatric Nursing 1 (1-0-2)
รมพด 520 วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก 2 (2-0-4)
RAPN 520 Health Science in Pediatrics 2 (2-0-4)
รมพด 521 การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก 3 (3-0-6)
RAPN 521 Health Promotion and Illness Management in Children 3 (3-0-6)
รมพด 522 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง 3 (0-9-3)
RAPN 522 Nursing Practicum of Well Child and Risk Groups 3 (0-9-3)
รมพด 523 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง 3 (0-9-3)
RAPN 523 Nursing Practicum of Children with Acute, Critical and Chronic Illness 3 (0-9-3)
 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการทดลอง/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 506 นวัตกรรมทางการพยาบาล   3 (2-3-5)
RANS 506 Nursing Innovation 3 (2-3-5)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3 (1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3 (1-6-4)
**รมพย 544 การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 544 Complementary and Alternative Therapy for Nursing 3 (2-3-5)
รมพย 545 การจัดการทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 545 Nursing Management 3 (2-3-5)
รมพย 549 เครื่องมือสำหรับการวิจัยและวัดผลลัพธ์ 3 (2-3-5)
RANS 549 Instruments for Research and Outcome Measures 3 (2-3-5)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3 (2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3 (2-3-5)
รมพย 688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information 3 (2-3-5)
 
    **รายวิชาใหม่
                หมายเหตุุ   กำหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
 

4. วิทยานิพนธ์
     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการทดลอง/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)

แผน ก แบบ ก1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 789 วิทยานิพนธ์ 36 (0-108-0)
RANS 789 Thesis 36 (0-108-0)

แผน ก แบบ ก2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12 (0-36-0)
RAN698 Thesis 12 (0-36-0)