รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อย่อ: พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)

ชื่อย่อ: M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

 

หลักสูตรมีความเชื่อว่า การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเป็นการให้การดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมตามปัญหาและความต้องการของบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมายและชุมชน โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ การจัดการกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยโดยการคัดกรอง การค้นหาผู้ป่วยในระยะแรก การรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อในทุกช่วงวัย การป้องกันและจัดการโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการดูแลระยะท้ายในชุมชน รวมทั้งบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล ความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ ให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ดีทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ

หลักสูตรมีปรัชญาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ให้เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

จากการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทั้งด้านเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันประกอบกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์และปัญหาสุขภาพซับซ้อนยิ่งขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความสำคัญ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วมหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาการและวิจัย และมีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ

2. มีความรู้ ศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ด้านการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ด้านการพยาบาลในชุมชน ทั้งสุขภาพกายและจิตซับซ้อน/ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้พิการที่มีปัญหาสุขภาพ ซับซ้อนในชุมชน ด้านการจัดการภาวะสุขภาพในชุมชน

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างความรู้ในด้านกระบวนการศึกษาและวิจัย ศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์และทักษะด้านเวชปฏิบัติชุมชน ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยใช้กระบวนการทางการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

4. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมร่วมกัน มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และจัดการข้อมูลใช้ข้อมูลการวิจัย สถิติ การสื่อสาร พูด ฟังทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อนำมาใช้ในการปฎิบัติการพยาบาล ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการพยาบาล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2. พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

3. พยาบาลผู้ปฏิบัติการด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน