Program Learning Outcomes: PLOs

Program Learning Outcomes: PLOs

 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. แสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรม สามารถถ่ายทอดความคิดที่ดีต่อชุมชนและสังคม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2. มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ด้านการรักษาโรคเบื้องต้นการให้ภูมิคุ้มกันโรค ด้านการพยาบาลในชุมชน ที่มีปัญหาสุขภาพในชุมชน และด้านการจัดการภาวะสุขภาพในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวิจัย/ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยคำนึงกฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพทางการพยาบาล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเผยแพร่ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ

4. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือในวิชาชีพและการทำงานร่วมกันในชุมชน มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. มีทักษะด้านดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารจัดการข้อมูลและบูรณาการความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการทำวิจัย พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สามารถสื่อสารในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ