รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
 

2.หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพช 509 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3(3-0-6)
RACN 509 Pathophysiology and Pharmacology for Community Nurse Practitioner 3(3-0-6)
รมพช 510 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3(0-9-3)
RACN 510 Practicum for Community Nurse Practitioner 3(0-9-3)
รมพช 513 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 3 (3-0-6)
RACN 513 Family and Community Nursing 3 (3-0-6)
รมพช 514 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4)
RACN 514 Primary Medical Care 2(2-0-4)
รมพช 515 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3 (0-9-3)
RACN 515 Primary Medical Care Practicum 3 (0-9-3)
 

3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3 (1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3 (1-6-4)
รมพย 544 การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6)
RANS 544 Complementary and Alternative Therapy for Nursing 3(3-0-6)
รมพย 545 การจัดการทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 545 Nursing Management 3 (2-3-5)
รมพย 546 สุขภาพประชาคมโลกและการพยาบาล 3(3-0-6)
RANS 546 Global Health and Nursing 3(3-0-6)
รมพย 547 การวิจัยชุมชน 3(3-0-6)
RANS 547 Community Research 3(3-0-6)
รมพย 552 การดูแลแบบประคับประคอง 3 (2-3-5)
RANS 552 Palliative Care 3 (2-3-5)
รมพย 553 การพยาบาลสาธารณภัย 3 (2-3-5)
RANS 553 Disaster Nursing 3 (2-3-5)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3 (2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3 (2-3-5)
รมพย 688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information 3 (2-3-5)
 

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)