โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้

หมวดวิชา หน่วยกิต
วิชาแกน 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต