แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
  รมพช 509 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2(2-0-4)
รวม 8 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพช 511 สัมมนาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2(2-0-4)
  รมพช 514 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4)
  รมพช 515 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-9-3)
รวม 7 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2   วิชาเลือกxxx 3 หน่วยกิต
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6 (0-18-0)
รวม 9 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6 (0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต
 
ภาคฤดูร้อน
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3(3-3-6)
  รมพช 510 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชม 3(3-3-6)
รวม 6 หน่วยกิต