ความรู้พื้นฐาน ๕ ส.

ความรู้พื้นฐาน ๕ ส. เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสังกัดรองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และในสังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้น่าอยู่ น่าทำงาน ปลอดภัยสำหรับบุคลากร และผู้มารับบริการ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข สร้างผลงานที่มีคุณภาพสู่ผู้รับบริการได้อีกทางหนึ่ง และแสดงออกถึงพลังสามัคคีของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน