You are here

หน่วยโทรศัพท์กลาง

หน่วยโทรศัพท์กลาง

  • หน่วยโทรศัพท์กลาง  ปรับเป็น  ขึ้นอยู่กับงานสื่อสารองค์กร

 

Thai

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com