หน่วยโทรศัพท์กลาง

  • หน่วยโทรศัพท์กลาง  ปรับเป็น  ขึ้นอยู่กับงานสื่อสารองค์กร

 

ที่ตั้ง
     หน่วยโทรศัพท์กลางตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคาร 1 มีพื้นที่ 20 ตารางเมตร ในระยะเริ่มเปิดบริการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ขยายพื้นที่ออกเป็น 114 ตารางเมตร เนื่องจากมีการขยายขอบข่ายงานของหน่วยและปรับปรุงติดตั้งเครื่องใหม่
 

หน้าที่
1) เป็นศูนย์รวมโทรศัพท์ของคณะฯ ให้บริการด้านโทรศัพท์ ประกาศตามบุคคล และอ่านประกาศของภาควิชาหรือหน่วยงาน ตลอดจนบริการบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับโรงพยาบาลให้ได้รับความสะดวกในการสื่อสาร การบริการมีตลอด 24 ชั่งโมง โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ทำงานเป็น 3 ผลัด
2)  ควบคุมเรื่อง intercom ในคณะ
3) รับ intercom จากหน่วยปัจจุบันพยาบาลและหอผู้ป่วย ไอ ซี ยู ของภาควิชาอายุรศาสตร์
4) รับแจ้งปัญหาโทรศัพท์ขัดข้อง ทั้งโทรศัพท์สายตรงของภาควิชาต่าง ๆ และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และแจ้งให้องค์การโทรศัพท์มาแก้ไข
5) รับโทรเลขแทนหน่วยไปรษณีย์นอกเวลาราชการและติดต่อให้รับทราบได้ทางโทรศัพท์ถ้าทราบหมายเลข
6) ทำหน้าที่แทนประชาสัมพันธ์ในระว่างนอกเวลาราชการ

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยโทรศัพท์กลางส่วนใหญ่ คือ
การรับโทรศัพท์ไม่ทันใจ เนื่องจากทางหน่วยโทรศัพท์กลางมีแผงรับสัญญาณ (Switchboard) อยู่จำนวน 3 ชุด ซึ่งแผงรับสัญญาณ (Switchboard) 1 ชุด จะมีสายต่อเข้าจำนวน 5 สาย รวมเท่ากับ 15 สาย ถ้ามีผู้ต่อโทรศัพท์เข้ามา พนักงานรับโทรศัพท์ก็จะรับโทรศัพท์ได้เพียงชุดละ 1 สายเท่านั้น ผู้ต่อเข้าทีหลังก็จะต้องรอจนกว่าพนักงานรับโทรศัพท์สามารถต่อไปยังเครื่องรับปลายทางได้เสียก่อนจึงจะสามารถรับสายต่อไปได้ โทรศัพท์ที่ต่อเข้ามาในแผงรับสัญญาณซึ่งกันและกันได้ คือ แผงรับสัญญาณชุดใหนว่างก็จะกระโดดข้ามกันได้ตามลำดับของการต่อเข้ามาของการต่อเข้ามาของผู้ใช้โทรศัพท์ ผู้ที่รออยู่จึงได้ยินสัญญาณเรียกแต่ไม่มีผู้รับ
สายติดต่อภายในขัดข้องเป็นบางส่วน ทำให้ผู้ที่โทรศัพท์เข้าบางครั้งไม่สามารถติดต่อได้ แต่สัญญาณจะเป็นเสียงโทรศัพท์ว่าง ซึ่งไม่มีผู้รับนอกจากจะไปตกในเบอร์ที่กำลังใช้อยู่จึงจะมีเสียงไม่ว่าง
สายภายในสามารถพูดกันได้เพียงครั้งละ 60 คู่ ถ้ามีผู้ใช้เต็มทั้ง 60 คู่ โทรศัพท์ที่เหลือจะเงียบไม่มีสายสัญญาณจะต้องรอจนกว่าคู่หนึ่งคู่ใดใช้เสร็จแล้วก็จะปรากฏสัญญาณของคู่ต่อไป

 

หัวหน้าหน่วย
เมื่อเริ่มเปิดบริการหน่วยนี้ยังไม่ได้แบ่งเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลยังรวมอยู่เป็นงานของผู้อำนวยการจึงควบคุมโดยคุณนวลศรี ราชพลพิจารณ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้อำนวยการ
เมื่อแบ่งเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลแล้วมีหัวหน้าหน่วยคนแรก คือ คุณชุมสาย ทองคล้าย พ.ศ. 2512 – 2521

 

 หน่วยโทรศัพท์กลาง เป็นหน่วยงานสังกัด งานสื่อสารองค์กร