You are here

หน่วยเภสัชวิทยา วิทยาคลินิกและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

หน่วยเภสัชวิทยา วิทยาคลินิกและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

  • หน่วยเภสัชวิทยา วิทยาคลินิกและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  ปรับเป็น  ศูนย์พิษวิทยา

 

Thai

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com