ห้องประชุมจงจินต์

 
  คุณจงจินต์ รุจิรวงศ์(ผ้าคลุมไหล่สีขาว) และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสร้างห้องประชุมจงจินต์

  
  ห้องประชุมจงจินต์

 

        ห้องประชุมจงจินต์ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในสมัยแรกๆ การสร้างห้องประชุมนี้คณะฯ ได้รับเงินบริจาค จากคุณพิสิฐ ตันสัจจา และเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาโดยการนำของคุณจงจินต์ รุจิรวงศ์ โดยที่คุณพิสิฐ ซึ่งเป็นคนไข้ในความดูแลของ นายแพทย์จินดา สุวรรณรักษ์ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แสดงความประสงค์ที่จะบริจาคเงินการกุศลให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เงินการกุศลนี้ได้จากการฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ในโอกาสการเปิดโรงภาพยนตร์อินทราเป็นครั้งแรก ประกอบกับนายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และนายแพทย์เกรียงไกร อัครวงศ์ ซึ่งรู้จักคุณจงจินต์ รุจิรวงศ์ เป็นการส่วนตัว ได้ติดต่อขอให้คุณจงจินต์ช่วยหาเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องประชุมขนาดกลางสำหรับใช้งานในคณะฯ ในการนี้คุณจงจินต์ได้กรุณาชักชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้แก่รามาธิบดีเป็นจำนวนมาก โดยที่ผู้มีจิตศรัทธาเหล่านี้ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่รามาธิบดี เสด็จพระราชดำเนินไปในการฉายภาพยนตร์รอบการกุศลครั้งนั้นด้วย ในงานดังกล่าวนักศึกษารามาธิบดีได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยการฝึกซ้อมและควบคุมจาก ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์