รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
 
 

ข่าวประกาศ รายงานผล ข้อตกลง และอื่นๆ

 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระบบเว็บเบราเซอร์สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่างๆ ตามพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

...
 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งม...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดเว็บไซต์ Sustainability หน่ว...

 

ยินดีต้อนรับท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร ในวันที่ 11 ธั...

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางงานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณได้มีการจัดอบรมการจองงบประมาณประจำปี ผ่าน W...

  เอกสารเผยแพร่ (ทั่วไป)
  เอกสารเผยแพร่ (ภายในคณะฯ)
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
sustainableการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะระบบฐานข้อมูลหลักรวมรายงานประจำปีแผนยุทธศาสตร์คณะฯแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย