You are here

ข่าวประกาศ

รายงานผล SLA งานนโยบายและแผน

  • ผลกระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4  
  • ผลกระบวนการกาหนดแผนงาน/แผนยุทธศาสตร์คณะฯประจำปี 2562 ไตรมาส 4  

อื่นๆ

  • ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  
  • ข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี