ตารางที่ 3 ขนาดครั้งแรกของเซรุ่มที่ใช้รักษางูพิษ

 

งูพิษ

ตารางที่ 3  ขนาดครั้งแรกของเซรุ่มที่ใช้รักษางูพิษ
 
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อลาติน สถานที่ผลิต ชนิดของเซรุ่ม ขนาดที่ให้ครั้งแรก
งูเห่า Cobra kaouthia        Naja          TRC+GPO      ผงแห้งและน้ำ            5-10 ขวด/หลอด          
           
           
           
 
งูแมวเซา     Russell's pit viper    Vipera russelli   TRC+GPO  ผงแห้งและน้ำ    5 ขวด/หลอด
 
งูเขียวหางไหม้  Green pit viper     Trimeresurus sp.   TRC      ผงแห้ง               5 ขวด
 
งูสามเหลี่ยม      Banded krait         Bangarus fasciatus  TRC    ผงแห้ง             5-10 ขวด
 
งูกะปะ    Malayan pit viper        C. rhodostoma   TRC+GPO   ผงแห้งและน้ำ    5 ขวด/หลอด
 
 
 
        หมายเหตุ : TRC = (Thai  Red Cross) สภากาชาดไทย  ชนิดของเซรุ่มมีแต่เฉพาะชนิดผงแห้ง
 
                          GPO = (Government Pharmaceutical  Organization) องค์การเภสัชกรรม  ชนิดของเซรุ่มมีทั้งผงแห้ง และชนิดน้ำ