COMMON POISONING
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ตารางที่1. ปัจจัยบอกถึงความรุนแรงของภาวะเป็นพิษจาก paraquat

 
ภาวะเป็นพิษจาก paraquat
 

     ตารางที่1. ปัจจัยบอกถึงความรุนแรงของภาวะเป็นพิษจาก paraquat  
 
           1. ขนาดของยาที่ได้รับ
 
           2.  อายุ
 
           3. จำนวนเม็ดเลือดขาว
 
           4. ระดับความเข้มข้มของ paraquat ในเลือด
 
           5. การดำเนินอาการของภาวะเป็นพิษ 
 
 

 

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน