Sodium Thiosulfate

 

 Cyanide poisoning

 

 • การเตรียม Antidote ของ Cyanide

  Antidote ที่ใช้สำหรับการรักษาอาการพิษจาก cyanide มี 2 ชนิด ดังนี้

  1.       25% Sodium Thiosulfate  (Inj.)     50    ml.

  2.       3 % Sodium Nitrite (Inj.)               10       ml.

  ส่วนประกอบ

  1.    25% Sodium Thiosulfate  (Inj.) เตรียมจาก:

  Sodium Thiosulfate              12.5     gm.

  Water for Injection qs.        50         ml.

  2.    3% Sodium Nitrite (Inj.) เตรียมจาก:

  Sodium Nitrite                      0.3    gm.

  Water for Injection qs.     10       ml.

  วิธีการเตรียม

  การเตรียมยาแต่ละชนิดใช้ aseptic technique โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1.    ละลายผงยาลงใน Water for Injection และปรับปริมาตรตามต้องการ

  2.    กรองสารละลายที่ได้ผ่านแผ่นกรองขนาด 5 ไมครอน

  3.    บรรจุสารละลายที่กรองแล้วลงในขวดใส่ยาฉีด

  4.    นำไปทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบนึ่งในตู้ autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

  5.    ส่องดูผงที่อาจปนเปื้อนในขวดยาฉีด ก่อนจ่ายแก่ผู้ป่วย

   

  หมายเหตุ วิธีการเตรียมยาที่กล่าวข้างต้น เป็นวิธีพื้นฐานที่สามารถเตรียมได้เองในโรงพยาบาล แต่ยาที่ได้จะไม่คงตัว ควรเตรียมขึ้นใช้ใหม่ๆ  สำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดีจะเตรียมใหม่ทุก 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ก่อนจ่ายแก่ผู้ป่วยทุกครั้งต้องตรวจสอบแล้วว่าในขวดยาต้องไม่มีการตกตะกอนที่ก้นขวด