ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหาสารพิษ

 

การวินิจฉัยภาวะเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหาสารพิษ

วิธีการ จุดประสงค์
(Qualitative หรือ
Quantitative)
ความแม่นยำ
(Accuracy)
ความจำเพาะ
(Specificity)
ความยากในการ
ใช้เครื่องมือ
เวลาที่ใช้ ค่าใช้จ่าย
Thin-layer
chromatography
เฉพาะ qualitative น้อย
 
น้อย
 
น้อย
 
ช้า
 
น้อย
 
Gas
chromatography
ทั้งสองอย่าง
 
มาก
 
มาก
 
มาก
 
ปานกลาง
 
ปานกลาง
 
High-pressure liquid
chromatography
ทั้งสองอย่าง
 
มาก
 
มาก
 
มาก
 
ปานกลาง
 
ปานกลาง
 
Radio-
immunoassay
ทั้งสองอย่าง
 
ปานกลาง
 
ปานกลาง
 
ปานกลาง
 
ช้า
 
มาก
 
Enzyme multiple
immunoassay technique
ทั้งสองอย่าง
 
ปานกลาง
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
เร็ว
 
มาก