ยาต้านพิษฉบับพกพา 2555

ยาต้านพิษฉบับพกพา 2555
ยาต้านพิษฉบับพกพา 2555
เนื้อหาในฉบับนี้ :
 • ชื่อยาต้านพิษ
  • Sodium nitirite 1-3
  • Sodium thiosulfate 4-5
  • Methylene blue 6-7
  • Calcium disodium EDTA 8-9
  • Dimercaprol (BAL) 10-11
  • Succimer 12-13 Glucagon 14-15
  • Digitalis Fab fragment 16-18
  • Botulinum antitoxin 19-20
  • Diphtheria antitoxin 21-22
 • ภาคผนวก
  • โปรแกรมยากําพร้า 24