Pyridoxine (Vitamin B6)

 

Pyridoxine (Vitamin B6)

   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

    วิตามิน บี เป็น cofactor ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย enzyme ในภาวะผู้ป่วยได้รับยา isoniazid เกินขนาด ยาจะไปรบกวนการใช้ vitamin B6 ในสมอง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการชัก การให้ vitamin B6 ในขนาดสูงๆ จะสามารถควบคุมอาการชักได้

   ข้อบ่งใช้

     รักษาอาการชักจากการได้รับ isoniazid เกินขนาด

   ข้อห้ามใช้

     ไม่มี

   อาการไม่พึงประสงค์

  1. การให้ระยะยาวอาจทำให้ระบบประสาทส่วนปลายอักเสบ
  2. การให้ pyridoxine ในขนาดสูง ๆ ในระยะตั้งครรภ์ จะทำให้เด็กที่คลอดออกมาชักเนื่องจากขาด pyridoxine กระทันหัน

   ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

     ไม่มี

   ขนาดและวิธีใช้

     1 g ของ pyridoxine ต่อ 1 g ของ isoniazid ให้ทางหลอดเลือดดำ ถ้าไม่ทราบปริมาณ isoniazid ที่ผู้ป่วย รับประทานเข้าไปให้ 4-5 g และให้ซ้ำตามความจำเป็น

   รูปแบบของยา

     Parenteral: Pyridoxine hydrochloride 100 mg/ml (สารละลาย 10%)