Leucovorin calcium

 

Leucovorin calcium

   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

       Leucovorin คือ folic acid ในรูปทางเคมีที่ร่างกายนำไปใช้ในขบวนการสร้างสารพันธุกรรม DNA และ RNA ได้เลย ซึ่งในภาวะปกติร่างกายจะได้จากการเปลี่ยนแปลงจาก folic acid โดย enzyme dihydrofolate reductase ผู้ป่วยที่ได้รับ methotrexate จะยับยั้ง enzyme dihydrofolate reductase ทำให้ร่างกายนำ folic acid ไปใช้ไม่ได้ จึงต้องให้ folic acid โดยตรง

   ข้อบ่งใช้ : ภาวะเป็นพิษจาก methotrexate

   ข้อห้ามใช้ : ไม่มี

   อาการไม่พึงประสงค์ : แพ้ยา folic acid

   ปฏิกิริยาต่อยาอื่น : ไม่พบ

  1. ภาวะเป็นพิษจาก methotrexate ให้เท่ากับปริมาณ methotrexateที่ได้รับหรือมากกว่าทาง เส้นเลือดดำภายใน 48 ชั่วโมง
  2. ถ้าไม่ทราบปริมาณ methotrexate ให้ 75 mg ภายใน 12 ชั่วโมง (เด็ก 10 mg/m2/ครั้ง) ตามด้วย 12 mg ทุก 6 ชั่วโมง 4 ครั้ง เข้ากล้ามเนื้อ

   รูปแบบยา

leucovorin calcium (Leucovorin) vial 50 mg/5ml, 300mg/30 ml. หรือ ampule 3 mg/ml.

leucovorin calcium (Leucovorin)  15 mg/เม็ด