Deferoxamine

 

Deferoxamine  

   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
          จับกับเหล็ก (iron chelating agent) โดยจับกับ free iron หรือเหล็กที่จับกับโปรตีนอย่างหลวมๆ ส่วนเหล็กที่เป็นส่วนประกอบอยู่ใน heme หรือ cytochrome จะไม่ถูกดึงออกมา deferoxamine จับกับเหล็กจะได้สารประกอบที่ละลายน้ำถูกขับออกทางไต ซึ่งจะทำให้ปัสสาวะเป็นสีชมพูอมส้ม

   ข้อบ่งใช้
          ภาวะเป็นพิษจากเหล็กแบบเฉียบพลัน (acute iron intoxication) โดยวัดระดับเหล็กในเลือดได้มากกว่า 450-500 ug/dl หรือแสดงอาการของภาวะเป็นพิษจากเหล็ก

   ข้อห้ามใช้

  1. ในผู้ป่วยแพ้ต่อยา deferoxamine
  2. ยังไม่มีการศึกษาผลของยานี้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ ถ้าจำเป็นต้องใช้ในคนตั้งครรภ์ ควรใช้ในกรณีที่เกิดภาวะเหล็กเป็นพิษอย่างรุนแรงเท่านั้น

   อาการไม่พึงประสงค์

  1. ความดันต่ำ หรือเกิดปฏิกริยาแพ้ยา ในกรณีที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดำอย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงโดยการฉีดเข้าเส้นเลือดด้วยอัตรา 15 mg/kg/hr
  2. อาการเจ็บปวดเฉพาะที่บริเวณที่ฉีดยาในระหว่างหรือหลังการฉีดยาเข้ากล้าม การฉีดเข้ากล้ามในปริมาณมากจะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำ
  3. ในผู้ป่วยไตวาย จะมีการสะสมของสารประกอบระหว่าง deferoxamine กับเหล็กในร่างกายจึงควรพิจารณาทำ hemodialysis ร่วมด้วยเพื่อกำจัดสารตัวนี้ออกจากร่างกาย

   ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 
          ยังไม่พบ

   ขนาดและวิธีใช้

  1. ทางเส้นเลือดดำ เด็กและผู้ใหญ่ ตามปกติไม่เกิน 15 mg/kg/hr แต่ในภาวะเป็นพิษอย่างรุนแรงให้ได้สูงถึง 40-50 mg/kg/hr ปริมาณรวมใน 1 วันต้องไม่เกิน 6 g ให้หยุดยาเมื่อปัสสาวะที่เห็นเป็นสีชมพูหายไป หรือระดับเหล็กในเลือดลดต่ำกว่า 350 ug/dl หรืออาการเป็นพิษหมดไป
  2. ไม่แนะนำให้ให้โดยวิธีรับประทาน หรือฉีดเข้ากล้าม

   รูปแบบของยา

Deferoxamine mesylate (Desferal) 500 mg/vial เป็นผงสำหรับผสมเป็นสารละลายสำหรับฉีดเข้าเส้น วิธีผสม 1 vial ผสมใน sterile water 2 ml ให้ยาละลายหมดจะได้สารละลายเข้มข้น 250 mg/ml แล้วจึงนำสารละลายนี้ไปผสม IV fluid อื่นๆ drip ให้ทางเส้นเลือดดำ