You are here

สารเคมีกำจัดวัชพืช paraquat

 

SIMPLE BEDSIDE LABORATORY DIAGNOSIS

 

สารเคมีกำจัดวัชพืช paraquat

          เป็นสารพิษที่อันตราย ถ้าได้รับเข้าไปแล้วผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต จากภาวะตับอักเสบ ไตวาย และปอด ถูกทำลาย

วิธีการตรวจหา 
         ใช้น้ำล้างกระเพาะอาหาร หรือปัสสาวะ 5 ml เติม sodium hydrogen carbonate 0.1 g และ sodium dithionite 0.1 g 

  • ถ้ามีสีฟ้าเกิดขึ้นแสดงว่ามีความเข้มข้นประมาณ 20-50 mcg/ml
พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์