You are here

carbon monoxide

 

SIMPLE BEDSIDE LABORATORY DIAGNOSIS

 

carbon monoxide

          ภาวะเป็นพิษจาก carbon monoxide ไม่มีการตรวจร่างกายที่จำเพาะในการช่วยวินิจฉัย

         การวัดหาระดับ carboxyhemoglobin (HbCO) เป็น test ที่สำคัญในการวินิจฉัย อย่างไรก็ตามระดับ ของ HbCO ไม่สามารถ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรคได้ดี 

         โดยทั่วไปถ้าระดับ HbCO ในเลือด <20% จะมีอาการไม่รุนแรง 20-30% อาการปรากฏเด่นชัด ขึ้นแต่ไม่รุนแรง 50-60% จะมีอาการรุนแรง ถ้า >60% อาจจะเสียชีวิตได้

 

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์