Ramathibodi Poison Center  

You are here

Deferoxamine

 

Deferoxamine  

   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
          จับกับเหล็ก (iron chelating agent) โดยจับกับ free iron หรือเหล็กที่จับกับโปรตีนอย่างหลวมๆ ส่วนเหล็กที่เป็นส่วนประกอบอยู่ใน heme หรือ cytochrome จะไม่ถูกดึงออกมา deferoxamine จับกับเหล็กจะได้สารประกอบที่ละลายน้ำถูกขับออกทางไต ซึ่งจะทำให้ปัสสาวะเป็นสีชมพูอมส้ม

   ข้อบ่งใช้
          ภาวะเป็นพิษจากเหล็กแบบเฉียบพลัน (acute iron intoxication) โดยวัดระดับเหล็กในเลือดได้มากกว่า 450-500 ug/dl หรือแสดงอาการของภาวะเป็นพิษจากเหล็ก

   ข้อห้ามใช้

  1. ในผู้ป่วยแพ้ต่อยา deferoxamine
  2. ยังไม่มีการศึกษาผลของยานี้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ ถ้าจำเป็นต้องใช้ในคนตั้งครรภ์ ควรใช้ในกรณีที่เกิดภาวะเหล็กเป็นพิษอย่างรุนแรงเท่านั้น

   อาการไม่พึงประสงค์

  1. ความดันต่ำ หรือเกิดปฏิกริยาแพ้ยา ในกรณีที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดำอย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงโดยการฉีดเข้าเส้นเลือดด้วยอัตรา 15 mg/kg/hr
  2. อาการเจ็บปวดเฉพาะที่บริเวณที่ฉีดยาในระหว่างหรือหลังการฉีดยาเข้ากล้าม การฉีดเข้ากล้ามในปริมาณมากจะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำ
  3. ในผู้ป่วยไตวาย จะมีการสะสมของสารประกอบระหว่าง deferoxamine กับเหล็กในร่างกายจึงควรพิจารณาทำ hemodialysis ร่วมด้วยเพื่อกำจัดสารตัวนี้ออกจากร่างกาย

   ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 
          ยังไม่พบ

   ขนาดและวิธีใช้

  1. ทางเส้นเลือดดำ เด็กและผู้ใหญ่ ตามปกติไม่เกิน 15 mg/kg/hr แต่ในภาวะเป็นพิษอย่างรุนแรงให้ได้สูงถึง 40-50 mg/kg/hr ปริมาณรวมใน 1 วันต้องไม่เกิน 6 g ให้หยุดยาเมื่อปัสสาวะที่เห็นเป็นสีชมพูหายไป หรือระดับเหล็กในเลือดลดต่ำกว่า 350 ug/dl หรืออาการเป็นพิษหมดไป
  2. ไม่แนะนำให้ให้โดยวิธีรับประทาน หรือฉีดเข้ากล้าม

   รูปแบบของยา

Deferoxamine mesylate (Desferal) 500 mg/vial เป็นผงสำหรับผสมเป็นสารละลายสำหรับฉีดเข้าเส้น วิธีผสม 1 vial ผสมใน sterile water 2 ml ให้ยาละลายหมดจะได้สารละลายเข้มข้น 250 mg/ml แล้วจึงนำสารละลายนี้ไปผสม IV fluid อื่นๆ drip ให้ทางเส้นเลือดดำ

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน