วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต"