คณะกรรมการ

 

ที่ปรึกษา

 
รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิทสุทธิพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

ที่ปรึกษาศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 

คณะกรรมการ

 
รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์

ประธานศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
ผศ.ดร.โสภิณ แสงอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน

รองประธานศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศสมัย อรทัย

รองศาสตราจารย์ ดร. บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร เรืองเพิ่มพูล

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม

อาจารย์ ดร.นันทิยา เอกอธิคมกิจ

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไล นาป่า

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
อาจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์

อาจารย์ พรศิริ พฤกษชาติ

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

อาจารย์ นงนุช วิศิษฎ์ธรรมศรี

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

ผู้ช่วยอาจารย์ นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ยุพารัตน์ รัชดาชาน

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

ผู้ช่วยอาจารย์ มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

ผู้ช่วยอาจารย์ สมหมาย กุมผัน

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

นางสาวธันยมัย โสภณ

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า

นางสาวณัทกาญนจ์ ชุ่มสูงเนิน

กรรมการศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต