พันธกิจ

ด้านการบริการ

  • บริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทาง โทรศัพท์ LINE Official Account และ Facebook

ด้านการวิจัย

  • ดำเนินการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านการศึกษาและบริการวิชาการ

  1. เป็นศูนย์ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
  2. เผยแพร่และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความแข็งแกร่งในชีวิต นพลักษณ์ (Enneagram) สุขภาพจิต ความเจ็บป่วยทางจิตเวช เป็นต้น