ความแข็งแกร่งในชีวิต แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้