กิจกรรมพัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิต (ครั้งที่ 1/2567) : “รู้จักตนเอง” สำหรับนักศึกพยาบาลชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ในวันที่ 5 ก.พ. 2567 ทีมคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิต (ครั้งที่ 1/2567) : “รู้จักตนเอง” สำหรับนักศึกพยาบาลชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ณ อาคารสิริวิทยา ม.มหิดล โดยมีวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง