โครงการ “การประชาพิจารณ์ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ”

   นักศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง จัดโครงการ “การประชาพิจารณ์ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ” ใน วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

   โดยมีกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงแนวทางการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและส่งเสริมปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และผู้ดูแล