โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แก่ นายจิระพงศ์ พิมาทัย นายรวิชญ์ ทวนไธสง และนายพิชัย นามคุณ นักศึกษาพยาบาลฯ ชั้นปีที่ 2 ทีม Purple Flour Health แป้งข้าวก่ำเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 2

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แก่ นายจิระพงศ์ พิมาทัย นายรวิชญ์ ทวนไธสง และนายพิชัย นามคุณ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม Purple Flour Health แป้งข้าวก่ำเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ในกิจกรรม Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล