You are here

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ประจำชั้น

alt
อาจารย์ ดร.จินดา นันทวงษ์
อีเมล์ : jinda.nun@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1601
 
alt
อาจารย์ ดร.ธิดา ทองวิเชียร
อีเมล์ : thida.ton@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600
 

อาจารย์ที่ปรึกษา

alt
อาจารย์ ดร.มนฤดี โชคประจักษ์ชัด
อีเมล์ : monrudee.cho@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0767
นักศึกษาในความดูแล : 6211001-6211013
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายลม เกิดประเสริฐ
อีเมล์ : sailom.ger@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0749
นักศึกษาในความดูแล : 6211014-6211026
 
alt
รองศาสตราจารย์ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
อีเมล์ : pornsri.dis@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0753
นักศึกษาในความดูแล : 6211027-6211039
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล
อีเมล์ : pairin.suk@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0749
นักศึกษาในความดูแล : 6211053-6211065
 
alt
อาจารย์ ดร.นันทิยา เอกอธิคมกิจ
อีเมล์ : nantiya.eka@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1769
นักศึกษาในความดูแล : 6211066-6211080
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
อีเมล์ : kieratikan.pay@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694
นักศึกษาในความดูแล : 6211081-6211093
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.หญิง ดร.ดลิน รัตนสุข
อีเมล์ : dalin.rat@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694
นักศึกษาในความดูแล : 6211094-6211106
 
alt
อาจารย์ ศิริวรรณ วรรณศิริ
อีเมล์ : siriwan.wan@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6211107-6211119
 
alt
อาจารย์ ดร.สุนทรี เจียรวิทยกิจ
อีเมล์ : soontaree.jia@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1601
นักศึกษาในความดูแล : 6211120-6211132
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
อีเมล์ : natthacha.chi@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694,02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6211133-6211146
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส
อีเมล์ : sirirat.lee@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694,02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6211147-6211159
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา
อีเมล์ : tiraporn.jun@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694
นักศึกษาในความดูแล : 6211160-6211173
 
alt
อาจารย์ ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์
อีเมล์ : chartsiri.mea@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-2895,02-201-1832
นักศึกษาในความดูแล : 6211174-6111187
 
alt
อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
อีเมล์ : jiraporn.lin@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-2895,02-201-1832
นักศึกษาในความดูแล : 6211188-6211200
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ์
อีเมล์ : suphamas.par@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-2895
นักศึกษาในความดูแล : 6211201-6211214
 
alt
อาจารย์ ดร.จันทรา แก้วภักดี
อีเมล์ : jantra.ken@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-2895
นักศึกษาในความดูแล : 6211215-6111227
 
alt
อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร จันทร์สว่าง
อีเมล์ : chuenjit.jun@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1601
นักศึกษาในความดูแล : 6211228-6211240
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร
อีเมล์ : dolrat.ruj@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1601
นักศึกษาในความดูแล : 6211241-6211253
 
alt
อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์
อีเมล์ : aporacha.lum@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1601
นักศึกษาในความดูแล : 6211254-6211267