รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

อาจารย์ประจำชั้น

alt
อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร จันทร์สว่าง
อีเมล์ : chuenjit.jun@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1601
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาณี ณ นคร
อีเมล์ : piyanee.nan@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
 

อาจารย์ที่ปรึกษา

alt
รองศาสตราจารย์ ดร. แสงทอง ธีระทองคำ
อีเมล์ : sangthong.ter@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1604
นักศึกษาในความดูแล : 6311001-631101
 
alt
อาจารย์ ดร.สุพรรณา ครองแถว
อีเมล์ : suphanna.krt@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-2895
นักศึกษาในความดูแล : 6311019-6311035
 
alt
อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช
อีเมล์ : noppawan.phi@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0601
นักศึกษาในความดูแล : 6311037-6311054
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาณี ณ นคร
อีเมล์ : piyanee.na@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6311055-6311071
 
alt
อาจารย์ ดร.นุชนาฏ สุทธิ
อีเมล์ : nuchanad.jea@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0613
นักศึกษาในความดูแล : 6311072-6311090
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
อีเมล์ : piyawan.pok@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6311091-6311107
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ พิพัฒนพานิช
อีเมล์ : pornsiri.phi@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6311108-6311123
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ
อีเมล์ : phichpraorn.you@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6311124 - 6311141
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง
อีเมล์ : inthira.ros@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6311142-6311159
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
อีเมล์ : jumpee.gra@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0767
นักศึกษาในความดูแล : 6311160-6311176
 
alt
อาจารย์ สุธาสินี แซ่หุง
อีเมล์ : sutasinee.sae@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0767
นักศึกษาในความดูแล : 6311177-6311193
 
alt
อาจารย์ ดร.จงใจ จงอร่ามเรือง
อีเมล์ : jongjai.jon@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0767
นักศึกษาในความดูแล : 6311194-6311212
 
alt
อาจารย์ ดร.ชญาน์นันท์ ใจดี
อีเมล์ : chayannan.jad@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0767
นักศึกษาในความดูแล : 6311213-6311230
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
อีเมล์ : wilai.nap@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1831
นักศึกษาในความดูแล : 6311231-6311248
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์
อีเมล์ : malatee.run@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1769
นักศึกษาในความดูแล : 6311249-6311267
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
อีเมล์ : patcharin.nin@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1769
นักศึกษาในความดูแล : 6311268-6311283