รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อาจารย์ประจำชั้น

alt
อาจารย์ ดร. สาวิตรี พรสินศิริรักษ์
อีเมล์ : sarwitree.por@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1601
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว
อีเมล์ : juthathip.kin@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1831
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา

alt
อาจารย์ ดร. สาวิตรี พรสินศิริรักษ์
อีเมล์ : sarwitree.por@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1601
นักศึกษาในความดูแล : 6511001-6511015
 
alt
พว.เขมณัฏฐ์ ยุทธวิสุทธิ์
อีเมล์ : -
โทร. : 02-201-1601
นักศึกษาในความดูแล : 6511016-6511031
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
อีเมล์ : wantana.lim@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600
นักศึกษาในความดูแล : 6511032-6511046
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
อีเมล์ : noppawan.pia@mahidol.edu
โทร. : 02-201-2895
นักศึกษาในความดูแล : 6511047-6511061
 
alt
อาจารย์ ดร.สุกัญญา ตันติประสพลาภ
อีเมล์ : sukanya.tan@mahidol.edu
โทร. : 02-201-2895
นักศึกษาในความดูแล : 6511062-6511076
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
อีเมล์ : kamonrat.kit@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0731
นักศึกษาในความดูแล : 6511077-6511091
 
alt
อาจารย์ ดร. แสงเดือน ปิยะตระกูล
อีเมล์ : sangduen.tan@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600
นักศึกษาในความดูแล : 6511092-6511107
 
alt
อาจารย์ ดร. ภาวนา พรหมเนรมิต
อีเมล์ : pawana.pro@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0753
นักศึกษาในความดูแล : 6511108-6511122
 
alt
อาจารย์ ดร. ชุลีพร พรห์ม
อีเมล์ : shuleeporn.pro@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0745
นักศึกษาในความดูแล : 6511123-6511138
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา มั่นคง
อีเมล์ : supreeda.mon@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0609
นักศึกษาในความดูแล : 6511139-6511153
 
alt
อาจารย์ ดร. นิภาพร บุตรสิงห์
อีเมล์ : nipaporn.but@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0694
นักศึกษาในความดูแล : 6511154-6511168
 
alt
อาจารย์ ดร. อัษฎาพร นิยมญาติ
อีเมล์ : atsadaporn.niy@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1333
นักศึกษาในความดูแล : 6511169-6511184
 
alt
อาจารย์ ดร.ปริญญา สารธิมา
อีเมล์ : parinya.san@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0767, 0770
นักศึกษาในความดูแล : 6511185-6511199
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปั้นอยู่
อีเมล์ : jiraporn.pun@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0767
นักศึกษาในความดูแล : 6511200-6511214
 
alt
อาจารย์ ดร. ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม
อีเมล์ : tippawan.src@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0767
นักศึกษาในความดูแล : 6511215-6511229
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ แสงอ่อน
อีเมล์ : sopin.san@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1765
นักศึกษาในความดูแล : 6511230-6511244
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว
อีเมล์ : juthathip.kin@mahidol.edu
โทร. : 02-201-1831
นักศึกษาในความดูแล : 6511245-6411009