You are here

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ประจำชั้น

alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
อีเมล์ : siranee.kej@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1601
 
alt
อาจารย์วรพรรณ ผดุงโยธี
อีเมล์ : vorrapun.pha@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0745
 

อาจารย์ที่ปรึกษา

alt
อาจารย์ศิริพร นิราพันธ์
อีเมล์ : siriporn.nir@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1601
นักศึกษาในความดูแล : 6411001-6411016
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
อีเมล์ : suparb.are@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6411017-6411031
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
อีเมล์ : suchira.cha@mahidol.edu
โทร. : 02-201-0700
นักศึกษาในความดูแล : 6411032-6411046
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
อีเมล์ : apinya.sii@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0678
นักศึกษาในความดูแล : 6411047-6411061
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
อีเมล์ : a-ngun.noy@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694,02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6411062-6411076
 
alt
อาจารย์เสาวรส คงชีพ
อีเมล์ : saowaros.kon@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694
นักศึกษาในความดูแล : 6411077-6411092
 
alt
ผู้ช่วยอาจารย์ ปิยวดี ทองยศ
อีเมล์ : piyawadee.kha@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0604
นักศึกษาในความดูแล : 6411093-6411107
 
alt
ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.ปรวรรณ วิทย์วรานุกูล
อีเมล์ : porawan.wit@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-0694
นักศึกษาในความดูแล : 6411108-6411123
 
alt
อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล
อีเมล์ : kingkaew.udo@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600
นักศึกษาในความดูแล : 6411124-6411138
 
alt
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก
อีเมล์ : petcharat.pum@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600,02-201-1832
นักศึกษาในความดูแล : 6411139-6411152
 
alt
อาจารย์ ดร. สุวัจนา น้อยแนม
อีเมล์ : watjana77@hotmail.com
โทร. : 02-201-1600,02-201-1832
นักศึกษาในความดูแล : 6411153-6411166
 
alt
ผู้ช่วยอาจารย์ปิยรัตน์ ขักนำ
อีเมล์ : piyarat.cho@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600
นักศึกษาในความดูแล : 6411167-6411180
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์
อีเมล์ : supichaya.wan@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600
นักศึกษาในความดูแล : 6411181-6411194
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
อีเมล์ : phachongchit.kri@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1600
นักศึกษาในความดูแล : 6411195-64111208
 
alt
อาจารย์นงนุช วิศิษฏ์ธรรมศรี
อีเมล์ : nongnuch.wis@mahidol.ac.th
โทร. : 02-201-1769
นักศึกษาในความดูแล : 6411209-6411223