บทสรุปแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันภาวะคุกคามและวิกฤตต่อบุคลากรทางการแพทย์