You are here

EMR Scan Viewer: Electronic Medical Record

 

ขั้นตอนการใช้ EMR: Scan Viewer แทนเล่มเวชระเบียน

- ขั้นตอนแรก: ไปยัง intra website ของทางคณะ intra9.rama.mahidol.ac.th และเลือก "เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล" และเลือก "EMR Scan Viewer"

 

- วิธีการเปิดดูข้อมูลหลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว เข้า Web site : intra9.rama.mahidol.ac.th (ทำตามขั้นตอนที่ 2) จากนั้น การเปิดดูข้อมูลตามขั้นตอนที่ 6 

 

 

 

 

 

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.