EMR Scan Viewer: Electronic Medical Record

 

ขั้นตอนการใช้ EMR: Scan Viewer แทนเล่มเวชระเบียน

- ขั้นตอนแรก: ไปยัง intra website ของทางคณะ intra9.rama.mahidol.ac.th และเลือก "เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล" และเลือก "EMR Scan Viewer"

 

- วิธีการเปิดดูข้อมูลหลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว เข้า Web site : intra9.rama.mahidol.ac.th (ทำตามขั้นตอนที่ 2) จากนั้น การเปิดดูข้อมูลตามขั้นตอนที่ 6