ปรับปรุงที่อยู่เบอร์โทรฯและผู้ที่ติดต่อได้ งานเวชระเบียน