โรคความดันโลหิตสูง

 

รูปภาพทำอย่างไรเมื่อความดันโลหิตสูง

รูปภาพทำอย่างไรเมื่อความดันโลหิตสูง

รูปภาพทำอย่างไรเมื่อความดันโลหิตสูง

รูปภาพทำอย่างไรเมื่อความดันโลหิตสูง

รูปภาพทำอย่างไรเมื่อความดันโลหิตสูง

รูปภาพโปรเตอร์ที่งานเวชระเบียน

 
12/04/2557
 
 
 
 
 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม