You are here

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานที่งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาดูงานที่งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
     เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. บุคลากรงานบริการจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดยคุณยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการและบุคลากร จำนวน 10 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานที่งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
ในโครงการเปิดโลกทัศน์มุมมองการให้บริการของบุคลากรงานบริการ
ทั้งนี้คุณผจญ คงสบาย หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้และบุคลากรงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
ได้ให้ความรู้และนำชมในด้านการจัดบริการและการบริหารจัดการห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ดังนี้
- หน่วยห้องสมุดและสารสนเทศการศึกษา
- หน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
- หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
- หน่วยห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยห้องเรียนและห้องประชุม