You are here

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ

ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ให้การต้อนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ให้การต้อนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ณ ส่วนจัดแสดงหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี และส่วนบริการต่างๆ ภายในห้องสมุดรามาธิบดี ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี