ภาวะโรคร่วมที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิตเภท = Common comorbidities in patients with schizophrenia