ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ๒ : คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน