You are here

ทำเนียบผู้บริหารงานกฎหมาย


ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
คณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ปัจจุบัน
 
ผู้กำกับดูแลงานกฎหมาย
Name-Surname
นางเรวดี รุ่งจาตุรงค์
เลขานุการคณะฯ
ดำรงวาระตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
 
Name-Surname
นางเรวดี รุ่งจาตุรงค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงวาระตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหาร
ดำรงวาระตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ปัจจุบัน
 
หัวหน้างานกฎหมาย
Name-Surname
นางสาวศรัญญา โสดานิล
หัวหน้างานกฎหมาย
ดำรงวาระตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
 
Name-Surname
นางสาวยุวดี แทนภูงา
หัวหน้างานกฎหมาย
ดำรงวาระตั้งแต่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน
 

งานกฎหมาย
งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-201-0036  ,  02-201-0047  ,  02-201-0048 
โทรสาร   : 02-201-0046