ทำเนียบผู้บริหารงานกฎหมาย


ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
คณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่วันที ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
Name-Surname
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
คณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ปัจจุบัน
 
ผู้กำกับดูแลงานกฎหมาย
Name-Surname
นางเรวดี รุ่งจาตุรงค์
เลขานุการคณะฯ
ดำรงวาระตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี
ดำรงวาระตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 
Name-Surname
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหาร
ดำรงวาระตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ปัจจุบัน
 
หัวหน้างานกฎหมาย
Name-Surname
นางสาวศรัญญา โสดานิล
หัวหน้างานกฎหมาย
ดำรงวาระตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
 
Name-Surname
นางสาวยุวดี แทนภูงา
หัวหน้างานกฎหมาย
ดำรงวาระตั้งแต่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน