ขั้นตอนการจัดเตรียมและเรียงเอกสารของบริษัท ที่จะดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง